Nuusbrief-header
22 April 2020

'n Spesiale nuusbrief van die beheerliggaam

Geagte Jan van Riebeeck Ouers

Ons hoop dat dit steeds met almal goed gaan in hierdie verlengde inperkingstyd en dat u nog moed hou, gesond is en tyd sinvol gebruik. Die pandemie en inperking het ‘n groot invloed op tradisionele onderrig soos ons dit geken het, maar skep inderdaad geleenthede om nuut oor onderwys te dink.

Afstandonderrig

Ons by die beheerliggaam moes ook die afgelope paar weke in onsekere water navigeer, terwyl baie sake in onsekerheid gehul is. Daar is nog steeds nie amptelike kennisgewing vanaf die WKOD oor wanneer die skole moontlik mag heropen of op welke wyse dit gedoen gaan word nie. Wat egter wel seker is, is die besondere Jannies-gees onder ons personeel, ouers en leerders. Die skool, gedryf deur die skoolbestuur en beheerliggaam, het in ‘n rekordtyd als in plek gekry vir afstandonderrig en op 14 April 2020, in samewerking met ons skoolgemeenskap, begin met die skool se aanlyn leerprogram.

Soos mnr Jaco Deacon van FEDSAS (die instansie wat oorkoepelend nasionaal optree vir skole se beheerliggame) gemeld het, is onderwys ‘n proses en nie ‘n plek nie. Hoërskool Jan van Riebeeck se “deure is oop” en ons leerders kry kwaliteit onderrig in hul onderskeie vakke en het deurgaans toegang tot hul onderwysers en graadvoogde. Die skool kommunikeer deurentyd met die skoolgemeenskap by wyse van e-pos, die webwerf, WhatsApp, video’s en so meer. Die beheerliggaam wil in die verband ons huidige skoolhoof, me Visser, die tegnologie komitee van die skool en ons personeel gelukwens met dit wat vermag is in ‘n relatiewe kort tyd, hul entoesiasme en besondere toewyding om die afstandonderrig van stapel te stuur.

Daar is hier en daar haakplekke wat deurentyd aandag geniet, maar uiteindelik is ons hoop dat elke leerder by ons skool sal baat by die kwaliteit afstandonderrig en dat ons vir jare in die toekoms die vrugte sal pluk van die tegnologiese infrastruktuur wat geskep is en waarop ons net kan voortbou.

Ons sal dit op prys stel as u seker maak dat u op al die kommunikasiekanale van die skool ingeskakel is en al die inligting van die skool en klasonderwysers ontvang. Indien u graag ‘n telefoonnommer of e-pos adres wil verander of byvoeg, kontak asseblief vir Nadine Petrick (ons skool se bemarkingsbestuurder) by nadine@janvanriebeeck.co.za.

Die aanlyn leerprogram is gemik op hoërskoolleerders wat onafhanklik en op hul eie moet kan leer in samewerking met hul onderwyser. Dit is iets wat ons leerders by Jan van Riebeeck Hoërskool by uitstek nog altyd kon doen om individueel vir hulself te kan dink en hul potensiaal nastreef.

Hoe lyk Hoërskool Jan van Riebeeck se geldsake?

Die finansiële komitee van die beheerliggaam het onlangs aanlyn vergader om belangrike finansiële besluite te neem in die lig van die uitbreek van die pandemie en hoe dit ons skool finansieel raak. Dit is duidelik dat ons kyk na ‘n totaal hersiene begroting vir 2020.

Ons skool kry minder as 1% van ons bedryfsgeld van die staat (departementele aanstellings uitgesluit). Alle ander inkomste moet kom uit die betaling van skoolgeld, bateverhuring en verskeie funksies. Soos u seker weet is meeste funksies by ons skool gekanselleer en is alle funksies by Welgemeend herehuis vir die res van die jaar sover gekanselleer, ‘n verlies wat in totaal gaan neerkom op 6% van ons inkomste waarop ons ook noodwendig staatgemaak het in die verlede om te help met ons bedryfskoste. Ons enkele grootste uitgawe is die betaling van salarisse wat meer as 60% van ons skooluitgawes uitmaak. Die res gaan aan onderhoudskoste, water en elektrisiteit en so meer.

Ons wil ouers asseblief aanmoedig om getrou voort te gaan met die betaal van skoolgeld. Ons het dit nou meer as ooit baie nodig veral as ons wil voortgaan om die besondere skool te bly vir ons leerders. Ons wil graag voortgaan om mooi te kyk na ons personeel deurdat ons salarisse wil kan betaal en dat ons geensins in ‘n posisie wil wees waar ons noodgedwonge afleggings moet oorweeg nie. Dit geld vir van ons terreinpersoneel, die kombuispersoneel by ons koshuis, tot graadvoogde en departementshoofde en al ons besondere personeel wat ons skool spesiaal maak.

Die beheerliggaam het dan ook noodwendigerwys uitgawes moes aangaan om die afstandonderrig in plek te kry en leerders in staat te kan stel om aanlyn onderrig te kan ontvang. Ons weet daar is baie uitdagings vir ouers tans, maar wil graag hiermee ‘n beroep op u doen om ons te help om die kwaliteit skool te bly na die Covid-19 pandemie.

Ons is tans in ‘n posisie om ons uitgawes vir April en Mei 2020 te kan betaal. Ons bly egter afhanklik van die betaling van skoolgeld om ons uitgawes vanaf Junie te betaal, by gebrek waaraan ons baie moeilike besluite moontlik sal moet oorweeg.

Ander nuus

Soos in die vorige nuusbrief berig, sal ons u op hoogte hou van die tussentydse beheerliggaamverkiesing vir die twee vakatures wat daar is. (Ons het egter, soos voorheen genoem, tans twee gekoöpteerde lede wat hul plek vol staan in hierdie hoedanigheid.)

Die WKOD sal ons op hoogte hou van die verdere proses vir die aanstelling van die nuwe skoolhoof by ons skool, sodra daar uitsluitsel is oor wanneer die tweede kwartaal ‘n aanvang neem. Ons sal u hieroor op hoogte hou.

Ten slotte

Ons moet voorbereid wees vir veranderende omstandighede en aanpasbaar wees, aangesien niemand presies weet hoe die pandemie verder gaan uitspeel nie. Ons beheerliggaam, tesame met die bestuurspan, is in gereelde kontak en hou weekliks aanlyn dagbestuurvergaderings. Ons gebruik alle hulpbronne en objektiewe inligting en feite om ons in staat te stel om wyse besluite te neem.

Ons Jan van Riebeeck-gemeenskap – opvoeders, ouers en leerders, moet seker maak dat kwaliteit onderrig voortgaan en dat ons opgewonde bly oor ons kinders se onderwys op hierdie kritieke tydstip.

Baie sterkte vir almal by die huis en ons laat weer van ons hoor soos die situasie verder ontvou en ons oor verdere nuus kan berig.

Dit sal vir ons almal betekenisvol wees om eendag te kan terugkyk, en te weet ons het almal bygedra om, terwyl ons hierdie geskiedkundige uitdaging in die oë staar, te gehelp het om die wa deur hierdie drif te trek vir die behoud van ons skool en bowenal, vir ons kinders se onthalwe.

Beheerliggaam-groete
Anita Jordaan
Voorsitter: HJVR Beheerliggaam
22 April 2020
facebook instagram custom 
MailPoet