Nuusbrief-header
29 Mei 2020

'n Brief van die beheerliggaam

Geagte Jan van Riebeeck-ouers

Soos u in die media verneem het, het die Departement van Basiese Onderwys en die WKOD aangekondig dat skole met ingefaseerde onderrig weer begin en staan ons nou op die drumpel van Maandag, 1 Junie 2020 wanneer die ingefaseerde oopmaak van ons skool vir ons graad 12-leerders begin.

Ons almal stry nog die stryd teen hierdie Covid-19 pandemie en ons gaan moet aanpasbaar wees soos die situasie ontvou met die geleidelike oopmaak van die skool. Ons wil egter graag van die beheerliggaam se kant af van die tersaaklike inligting waarvan u bewus moet wees op hierdie tydstip graag aan u kommunikeer.

Die skool het in die onlangse nuusbrief u volledig ingelig oor die protokol wat die skool in plek gestel het, soos vereis deur die WKOD, vir die oopmaak van die skool en dit sal goed wees as u uself op hoogte daarvan hou.

Skoonmaak van die skool en koshuis

Ons is ingelig deur die skool dat die skool en koshuis baie deeglik skoongemaak en gesaniteer is en dat ons werkers deur ‘n buite instansie opgelei is om die skoonmaakproses te behartig. Beheerliggaamlede was self op die skoolterrein en bevestig dat die skool en koshuis deeglik skoongemaak is en dat daar voldoen is aan al die skoonmaakvereistes soos gestel deur die WKOD.

Nakoming van veiligheidsmaatreëls en protokol vir leerders

Die skool het in hul onlangse nuusbrief u ten volle ingelig welke reëls die Graad 12-leerders gaan moet nakom rakende kleredrag, dra van maskers, higiëne, aanmeld en toetsing by die skool en die reëls binne die klaskamer en buite op die terrein.

Die skool sal ook aan u al die besonderhede deurgee wat moet plaasvind as die leerder of enigiemand in die leerder se huishouding siek word of enige simptome van die virus wys. Verder moet u ook asseblief ag slaan op die reëls en vereistes vir leerders met komorbiditeite wat u aan die skool moet kommunikeer en hoe u te werk moet gaan.

Ons wil graag verder benadruk dat die skool werklik gaan staatmaak op onberispelike gedrag van ons graad 12’s en dat hulle met mening gaan moet fokus op hul studies en die voortsetting van hul akademiese werk by die skool as gevolg van die verkorte akademiese klastyd die jaar. Ouers moet asseblief aan leerders kommunikeer dat die skoolbestuur verwag volgens die Gedragskode vir Leerders, dat leerders hul volle samewerking sal gee in die verband en dat dit nie nodig sal wees om leerders wat nie hul klaswerk ernstig opneem of nie die veiligheidsreëls nakom nie, huis toe te stuur nie.

24 uur kennis

U sal ook merk dat die skool melding maak dat geen persoon die skool mag betree of besoek sonder dat u die skoolhoof 24 uur kennis gee en dit amptelik goedgekeur word nie. Die skool gaan elke dag na afloop van die skooldag weer volgens voorskrifte deeglik skoongemaak moet word.

Skoolsnoepie

Die beheerliggaam het besluit dat die snoepie vir eers gesluit sal bly. Afhangende van die regulasies wat gepubliseer gaan word, asook hoe dit met die leerders by die skool gaan met die nakoming van al die maatreëls, sal die beheerliggaam dit op ‘n stadium in heroorweging neem. Ons wil u gevolglik versoek om te sorg dat die leerders hul eie kos van die huis af sal saambring tot tyd en wyl.

Insameling vir data vir leerders

Baie dankie aan al die ouers wat bygedra het tot die Karri-insameling wat aangewend word om leerders te ondersteun wat nie data het vir aanlyn leer nie. Dit word opreg waardeer en maak ‘n reuseverskil vir daardie leerders. Ons sal u voortgesette ondersteuning waardeer, want dit stel ons leerders wat andersins nie sou kon voortgaan met hul skoolwerk nie, in staat om by te bly.

Betaling van skoolgeld

Ons wil dan ook al die ouers bedank wat getrou skoolgeld betaal. Ons skool is ‘n skoolgeld betalende skool en sonder die betaling daarvan sal die skool nie kan funksioneer nie. Ons het in die vorige nuusbrief gemeld dat meeste van Hoërskool Jan van Riebeeck se personeel deur die beheerliggaam betaal word. Ons wil nie graag in ‘n posisie wees waar ons noodgedwonge van ons personeel moet aflê as gevolg van die veranderde finansiële situasie wat die pandemie veroorsaak het nie. Die skool het al ons ander inkomstestrome, soos die hou van funksies en ander fondsinsamelingsprojekte vir hierdie jaar, verloor en soos vroeër genoem kyk ons skool na ‘n totaal hersiene begroting vir 2020.

Ons het van die beheerliggaam se kant af baie inisiatiewe van stapel gestuur dat die skool se aanlyn aanbieding nog verder ontwikkel en verfyn word. Leerkragte het verdere opleiding ontvang om aanlyn leer op die Google Classroom-platform aan te bied en te verbeter. Hierdie word as ‘n saak van erns gedryf deur die beheerliggaam en juis met die doel dat ons graag te midde van hierdie pandemie die uitnemende skool wil wees vir ons ouers en leerders soos wat verwag word. Dit is juis vir daardie rede dat ons ‘n beroep op u doen om ons te help om hierdie wa deur die drif te trek en voort te gaan om u kind se skoolgeld te betaal.

Ten slotte

Ons wens die personeel, ouers en leerders alle sterkte toe met die oopmaak van die skool vir ons graad 12-leerders. Ons kan u die versekering gee dat die skoolbestuur en die Covid-19 komitee alle maatreëls in plek gestel het soos deur die WKOD vereis word om vir ons leerders die bes moontlike veilige leeromgewing onder omstandighede daar te stel.

Ons sal weer binnekort met u kommunikeer namate ons nuwe nuus ontvang.

Beheerliggaam-groete

Anita Jordaan
Voorsitter
HJVR - Beheerliggaam
facebook instagram custom 
MailPoet