Nuusbrief-header
8 Julie 2020

Belangrike inligting rakende vryskelding

Geagte ouer / voog

Suid-Afrika bevind hom steeds in ‘n uitdagende en onsekere tyd. Die onderwysstelsel is nie hiervan uitgesluit nie. Besluitnemers op hoë vlak neem ongelukkig ook kort-kort ander besluite oor die skooljaar, wat dit vir skole en ouers baie moeilik maak om te beplan. Wees verseker dat u kind se veiligheid, u kind se emosionele welstand sowel as u kind se akademiese vordering vir ons voorop bly.

Die WKOD bied tans aan ouers die geleentheid om aansoek te doen om vryskelding van skoolbywoning indien hul nie hul kind wil skool toe stuur nie.

Lees asseblief die brief van Mnr Brian Schreuder, Hoof van Onderwys, in verband hiermee.

Ouers moet by die Hoof van Onderwys aansoek doen vir kwytskelding. Die nodige aansoekvorms moet die skool voor of op Dinsdag 14 Julie bereik. Die skool moet die vorms namens ouers indien. Die WKOD neem dan die finale besluit oor kwytskelding.

U kan die vorms aan u kind se graadvoog e-pos:

Graad 8 (elize.gouws@janvanriebeeck.co.za)
Graad 9 (huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za)
Graad 10 (liza.serrao@janvanriebeeck.co.za)
Graad 11 (ananda.visser@janvanriebeeck.co.za)
Graad 12 (lin.olivier@janvanriebeeck.co.za )

U kan dit ook per hand by sekuriteit afgee, sou u dit verkies.

Ouers het drie opsies.

Opsie 1: Ouers doen aansoek om hul kind tydelik by die huis te hou omdat die kind ‘n komorbititeit het. Ouers moet bylae B1 invul, asook bylae C om aan te dui dat hul die gepaardgaande ouerverantwoordelikhede aanvaar.

Opsie 2: Ouers doen aansoek om hul kind tydelik en voorwaardelik by die huis te hou, al het die kind geen komorbititeite nie. Ouers moet dan bylae B2 invul, asook bylae C om aan te dui dat hul die gepaardgaande verantwoordelikhede aanvaar.

Opsie 3: Ouers onttrek hul kind aan die skool en doen aansoek om tuisondderrig.

Vir beide opsie 1 en 2 sal leerders steeds amptelike toetse en eksamens by die skool moet aflê. Reëlings sal in hierdie verband getref word. Leerders sal nie as afwesig aangedui word nie, maar as tydelik vrygestel van skoolbywoning.

Ouers wat nie om tydelike vryskelding aansoek doen nie, se kind is verplig om skool by te woon. Die gewone reëlings rondom afwesighede geld.

Ons besef dat ouers voor moeilike keuses staan. Die skool sal voortgaan om leerders te voorsien van werk deur middel van Google Classroom. Ons vertrou dat u as ouer die beste keuse vir u kind sal maak.

Indien u enige verdere inligting verlang, kontak asseblief u kind se graadvoog.

Vriendelike groete

Lizette Visser
Waarnemende hoof
facebook instagram custom 
MailPoet