Nuusbrief-header
28 Augustus 2020
NUUSBRIEF VANAF DIE BEHEERLIGGAAM

Geagte ouers
Sedert die beheerliggaam se vorige skrywe aan u, is meeste van ons leerders darem weer terug by die skool en het die inperkingreëls al verslap.Ons leerders byt vas met al die protokolle en Covid-19 reëls en die skoolbestuur het baie lof vir die leerders se gedrag te midde van die uitsonderlike omstandighede.
Ons wil graag die volgende nuus vanaf die beheerliggaam met u deel:

Aanstelling van die nuwe skoolhoof
Die beheerliggaam is baie opgewonde dat ons na ‘n uitgerekte en omvattende benoemingsproses, waartydens 35 aansoeke ontvang is,ons voorkeur kandidaat aanbeveel het by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement vir die skoolhoofpos by Hoërskool Jan van Riebeeck. Die aanstellingsproses is steeds onderhewig aan streng vertroulikheidsreëls totdat die departement die aanstelling amptelik goedkeur. Die beheerliggaam is besonder opgewonde oor die aanbevole kandidaat en die sterk, veelsydige, dinamiese en kreatiewe leierskap wat vir die skool en die gemeenskap voorlê en sodoende ‘n nuwe era vir ons skool sal inlui. Ons het twee persone van buite gekoöpteer (onder andere die huidige skoolhoof van Hoërskool Durbanville) op die aanstellingskomitee om ons behulpsaam te wees met die proses en die vermelde persone was dit eens dat ‘n mens nie tans in Suid-Afrika ‘n beter aanstelling by ‘n hoërskool sal kan maak nie.
Ons sal u op hoogte hou sodra ons amptelike goedkeuring van die department ontvang het waarna dit vir ons net ‘n voorreg sal wees om al die besonderhede met u te deel.

Tussentydse verkiesing van twee beheerliggaamlede, Maandag 21 September om 18h00
Soos u verneem het in die skool se onlangse nuusbrief, vind ‘n tussentydse beheerliggaam verkiesing plaas op Maandag, 21 September om 18h00 in die skoolsaal met die nodige protokol. Ons het vroeër vanjaar aan u gekommunikeer dat gemelde vakatures reeds vanjaar tydelik gevul is deur mnr Kees Snijders en mnr Izak Swanepoel (wat tot op hede vanjaar optree as die beheerliggaam se tesourier ).
Ons sal dit waardeer as u die vergadering kan bywoon waartydens ons ook ‘n hersiene finansiële begroting vir die jaar 2020 sal moet goedkeur. Soos voorheen aan u gekommunikeer is daar ‘n hersiene begroting opgestel nadat die skool meeste van ons inkomstestrome verloor het as gevolg van die uitbreek van die Covid-19 pandemie en die impak wat dit noodgedwonge het op ons skool se finansies.

Nuwe aanstellings by ons skool
Die beheerliggaam verwelkom vir me Lindia Fritz, ons nuwe skoolhoof sekretaresse, wat ook die ontvangs sal behartig.Ons het ‘n helder nuwe gesig en stem in die skool ontvangs en ons is opgewonde oor haar aanstelling en wens haar alle sterkte toe.
Die JVR-100 Gedenktrust het dit dan ook goedgekeur om ‘n Fondsinsamelaar aan te stel vir ons skool met die doel om te fokus op fondsinsameling op die kort- medium en langtermyn vir nuwe skoolprokjekte. Baie welkom aan me Karien Zulch,ons sien baie uit na als wat sy gaan vemag.
Mnr Booysen wie al die jare die opsigter was by ons skool het afgetree en mnr Brian Swartz sal vir die volgende paar maande in dié hoedanigheid by ons aansluit.

Ten slotte
Ons wil graag ons ouers bedank vir hul toewyding en lojaliteit teenoor ons skool deurdat u onder moeilike omstandighede voortgegaan het met die betaling van skoolgeld en die ondersteuning van die skool.Die beheerliggaam (in samewerking met ons nuwe skoolbestuurspan) beplan verskeie opwindende nuwe inisiatiewe en projekte om ons skool verder te verbeter hetsy op akademiese gebied, geboue en terrein, sport of andersins en u deurlopende ondersteuning sal dit moontlik maak om dit van stapel te stuur en verder uit te bou.
Ons benadruk dan ook dat waar daar enige voorstelle is vir verbetering of sake wat aangespreek moet word, dat u die vrymoedigheid sal neem om dit aan die skoolbestuur te kommunikeer en ook die beheerliggaam indien u dit goeddink. Sodoende gaan ons vooruit!
Ons wens veral ons Graad-12 leerders alle sterkte toe met die komende eksamen in hierdie ongekende omstandighede.

Beheerliggaam groete

Anita Jordaan

Voorsitter
Hoërskool Jan van Riebeeck Beheerliggaam>> Besoek die volledige kalender op die webtuiste <<
facebook instagram custom 
MailPoet